Tennis i HOG

 

Mål og værdier

 

 

Mål og værdier for tennisafdelingen i HOG: Tennisklubben er medlemmernes klub, og den skal være for alle tennis interesserede i Hinnerup og omegn. Klubben skal være et sted, hvor der er plads til såvel nybegyndere og øvede spillere og et sted, hvor alle føler sig velkomne. Det skal være muligt at lære spillet og opnå rimelige færdigheder på motionsplan såvel som for turneringsspillere på moderat ambitionsniveau. Klubben skal være åben for medlemmernes ideer omkring arrangementer og fælles tennis aktiviteter - suppleret med sociale/selskabelige aktiviteter.

 

Organisation

Tennisafdelingen er en underafdeling af Hinnerup og Omegns Gymnastikforening (HOG).

 

Bestyrelsen: Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af fem medlemmer. Der skal mindst være tre bestyrelsesmedlemmer. Det skal desuden tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning er rimeligt dækkende for medlemmernes sammensætning og ønsker.

 

Bestyrelsen skal tilstræbe synlighed overfor medlemmerne, dels i form af igangsætning af initiativer og aktiviteter i klubben i den udstrækning medlemmerne bakker op, dels i form af opslag med nyheder samt information på hjemmesiden og/eller mails.

 

Den siddende bestyrelse skal til stadighed overveje dens egen sammensætning og skal løbende vurdere, om sammensætningen bør suppleres eller ændres. Endelig skal bestyrelsen tilstræbe at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, der vælges på årsmødet.

 

Økonomi: Tennisafdelingen skal være økonomisk uafhængig, og der skal være tilstrækkelig økonomisk råderum til, at afdelingen kan igangsætte initiativer og aktiviteter, uanset om dette medfører tab for afdelingen. Det er ikke et mål for afdelingen at tjene penge eller at oparbejde en betydelig formue, medmindre en sådan formueforøgelse har et klart sigte til gavn for medlemmerne. Det er dog et mål, at klubbens økonomi skal være tilstrækkelig til, at aktive medlemmers ønsker og interesser i et rimeligt omfang kan tilgodeses og helt eller delvist finansieres. Bestyrelsen beslutter, i hvilket omfang særlige ønsker og interesser skal hjælpes økonomisk.

 

Klubbens midler dækkes ind primært via medlemsbidrag og sekundært via kommunale tilskud.

Fondsmidler: Klubben vil hvert år undersøge mulighederne for at søge ekstraordinære driftsmidler fra fonde, f.eks. Idrætsfonden i Favrskov Kommune, Tuborgfonden, Carlsbergfonden, DGI-fonde eller fonde fra pengeinstitutter. Tilskud kan f.eks. bidrage til at forberede de fysiske rammer for spillere og besøgende på anlægget. Bestyrelsen skal løbende overveje muligheden af ekstraordinære tilskud i form af sponsorater til særlige aktiviteter. 

Afdelingens likviditet ønskes principielt altid at være positiv, medmindre særlige investeringer efter bestyrelsens vurdering berettiger til et forbrug, der medfører negativ likviditet.

 

Medlemmerne

Unge: Afdelingen prioriterer ungdomsarbejdet højt og ønsker at understøtte dette i form af træning gennemført af et eller flere medlemmer eller af ekstern træner. Klubben vil i rimeligt omfang afholde omkostningerne til en sådan træningsaktivitet, herunder om nødvendigt beskeden aflønning af afdelingens trænere.

 

Nybegyndere, voksne: Afdelingen ønsker at gøre en indsats for at hjælpe nybegyndere i gang med tennis i form af begyndertræning og i et vist omfang hjælpe til, så videre aktivitet i klubben understøttes f.eks. i form af eftermiddags-arrangementer.

Seniorer 60+: For medlemmer over 60 år er der oprettet et særligt hold, som spiller om formiddagen flere gange om ugen. Spillerne på holdet organiserer træning og socialt samvær i det omfang, som deltagerne ønsker det, herunder også deltagelse i de årlige klubmesterskaber.

 

Øvrige medlemmer: Klubben har tidligere indhentet oplysninger fra medlemmerne om, hvad medlemmerne er mest interesseret i fra bestyrelsens side. Der er primært tale om fællesspil for let øvede eller øvede spillere, eller dagsarrangementer efterfulgt af fælles frokost eller grillaften. Bestyrelsen vil løbende tilstræbe at afvikle aktiviteter af denne type og sikre at information om disse arrangementer formidles til medlemmerne pr. mail eller via hjemmeside og Facebook-side.

 

Ved tilmelding til træningshold vil der være en ekstraomkostning til dækning af træning og fællesbolde.

 

Aktiviteter

Det tilstræbes at igangsætte et rimeligt udbud af aktiviteter i klubben, dels i form af træningstiltag, dels i form af afholdelse af arrangementer. Klubbens medlemmer søges i rimeligt omfang inddraget i planlægningen og gennemførelsen af klubbens aktiviteter, dels for at aktivere medlemmerne direkte, dels for at aflaste bestyrelsen.

 

Klubmesterskaber: Bestyrelsen vil sørge for, at der bliver arrangeret klubmesterskaber i klubben. Ambitionsniveauet lægges på et niveau, så medlemmerne uanset spillestyrke kan få flere kampe i løbet af turneringen, og der lægges vægt på at udbyttet skal være positivt for alle interesserede og ikke kun for de stærkeste.

 

Turneringer og stævner: Det skal være muligt for interesserede at kunne deltage i holdturneringer i DGI- eller JTU-regi samt i stævner. Afdelingen har dog ikke en egentlig målsætning for, hvor mange eller på hvilket niveau deltagelsen skal foregå. Afdelingen afholder betaling for deltagelse i holdturnering og betaler for bolde til hjemmekampene.

 

Kommunikation

Det tilstræbes at give medlemmerne en relativt høj men dog afpasset information om aktiviteter og nyt i klubben. Informationsmængde og måde skal løbende vurderes og  tilstræbes gennemført så enkelt og effektivt som muligt. Bestyrelsen skal udnytte mulighederne i den nyere teknologi til at fremme informationsniveauet til medlemmerne.

 

Hjemmeside og Facebook: Hjemmesiden og tennisafdelingens Facebook-side opdateres løbende med oplysninger om bestyrelsen, tilmeldingsmulighed, diverse aktuelle begivenheder, aktiviteter, træning m.m.

 

HOG-bladet: Det tilstræbes, at der laves et indlæg mindst 2 gange om året i det husstandsomdelte HOG-blad.

 

Mails: Ved tilmelding til afdelingen skal medlemmerne oplyse mail-adresse, medmindre de ikke ønsker dette. Det tilstræbes at få mailadresser på så mange medlemmer som muligt, så bestyrelsen har mulighed for at sende medlemmerne aktuelle informationer så enkelt, effektivt og billigt som muligt. Mailadresser må ikke videregives til andre end bestyrelsen for tennisafdelingen samt HOGs forretningsudvalg, og maildatabasen må ikke benyttes i kommercielt øjemed. 

 

Udsendelser: Såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, kan der laves egentlige medlemsudsendelser. I forbindelse med sæsonstart udsender bestyrelsen samtidigt en informationsskrivelse om dels standerhejsning, dels omkring de væsentligste arrangementer i løbet af året.

 

Faciliteter

Banerne: Afdelingen råder over fire grusbaner, én padelbane samt et klubhus, bænke, stole og borde. Banerne vedligeholdes dels løbende af en banemand, dels i form af regelmæssig vanding af banerne. Klubben ønsker at vedligeholde baner, herunder grusunderlag, streger, net, hegn og omkringliggende beplantning samt andre klubfaciliteter på en måde, så spillere uden videre kan benytte baner og faciliteter på en tilfredsstillende måde.

Klubbens faciliteter vurderes løbende af bestyrelsen.

 

Banebooking: Booking af baner foretages via bookingmodulet på hjemmesiden. 

 

 

Opdateret marts 2022.

 

 

 

Søren Hjørlund                  Mads Lerche            Nicklas Buch            Rikke Guss

 

 

          Peter Bødker Sørensen           Finn Bluhm               Jakob Lønvig

 

HOG Tennis    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup     |    Tlf. 23338512